Apakah Zakat Emas Dikeluarkan Setiap Tahun?

Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun – Pertanyaan mengenai waktu pengeluaran zakat emas seringkali menjadi perbincangan di kalangan umat Muslim. Apakah zakat emas harus dikeluarkan setiap tahun atau ada ketentuan waktu tertentu? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang waktu pengeluaran zakat emas beserta alasan dan dalil yang mendukungnya.

Zakat emas merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki harta berupa emas atau perak yang telah mencapai nisab dan haul.

Definisi dan Syarat Zakat Emas

Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun

Zakat emas merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta berupa emas dalam jumlah tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu. Zakat emas dikeluarkan setiap tahun, dengan kadar 2,5% dari total kepemilikan emas.

Syarat wajib zakat emas antara lain:

 • Mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas murni.
 • Memiliki emas tersebut selama satu tahun penuh (haul).
 • Emas tersebut bukan merupakan perhiasan yang dikenakan sehari-hari.

Nisab dan Kadar Zakat Emas

Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun

Setiap Muslim yang memiliki emas dalam jumlah tertentu wajib mengeluarkan zakat emas. Nisab dan kadar zakat emas telah ditentukan dalam syariat Islam, yang wajib dipahami dan diamalkan oleh umat Islam.

Nisab Zakat Emas

Nisab zakat emas adalah 85 gram atau 20 miskal. Ini berarti, jika seseorang memiliki emas senilai 85 gram atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakat emas.

Kadar Zakat Emas, Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun

Kadar zakat emas yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Artinya, jika seseorang memiliki emas senilai Rp10.000.000, maka zakat emas yang harus dikeluarkan adalah Rp250.000.

Waktu Pengeluaran Zakat Emas

Zakat emas merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta berharga dalam bentuk emas. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengenai waktu pengeluaran zakat emas. Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun atau ada ketentuan waktu tertentu?

Waktu Pengeluaran Zakat Emas

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat emas dikeluarkan setiap tahun. Hal ini berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW yang menyatakan, “Tidak ada zakat pada emas dan perak kecuali setelah mencapai haul (satu tahun).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).Artinya, zakat emas baru wajib dikeluarkan setelah emas tersebut dimiliki dan disimpan selama satu tahun penuh.

Haul dalam hal ini dihitung sejak emas pertama kali dimiliki atau diperoleh. Jika emas tersebut diperoleh secara bertahap, maka haul dihitung sejak emas pertama kali dimiliki.

Cara Menghitung Zakat Emas: Apakah Zakat Emas Dikeluarkan Setiap Tahun

Sebagai seorang muslim, kita wajib menunaikan zakat emas setiap tahunnya. Zakat emas adalah zakat yang dikenakan pada emas yang dimiliki selama satu tahun, mencapai nisab, dan memenuhi syarat-syarat lainnya.

Rumus Menghitung Zakat Emas

Zakat Emas = 2,5% x Total Berat Emas (dalam gram)

Contoh Perhitungan Zakat Emas

Misalnya, seorang memiliki 50 gram emas. Maka zakat emas yang harus dikeluarkan adalah:

Zakat Emas = 2,5% x 50 gram= 1,25 gram emas

Tata Cara Penyaluran Zakat Emas

Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun

Penyaluran zakat emas harus dilakukan dengan tepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh yang berhak. Berikut tata cara penyaluran zakat emas yang sesuai dengan ketentuan syariat:

Kepada Siapa Zakat Emas Disalurkan?

Zakat emas disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

 • Fakir
 • Miskin
 • Amil zakat
 • Mualaf
 • Riqab (budak)
 • Gharimin (orang yang berutang)
 • Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)
 • Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Prosedur Penyaluran Zakat Emas

Penyaluran zakat emas dapat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat (LAZ) atau secara langsung kepada mustahik. Berikut prosedur penyaluran zakat emas:

 • Menentukan nilai zakat emas:Hitung nilai zakat emas dengan mengalikan berat emas dengan harga emas per gram saat ini.
 • Menghitung nisab zakat emas:Nisab zakat emas setara dengan 85 gram emas.
 • Menghitung jumlah zakat emas:Jika nilai emas yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai emas.
 • Menyalurkan zakat emas:Salurkan zakat emas kepada mustahik yang berhak menerima.

Terakhir

Apakah zakat emas dikeluarkan setiap tahun

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat emas tidak dikeluarkan setiap tahun. Zakat emas dikeluarkan ketika emas yang dimiliki telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Waktu pengeluaran zakat emas ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan.

Leave a Comment