Ijab Kabul Zakat Fitrah: Rukun, Syarat, dan Pelaksanaannya

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Salah satu syarat sahnya zakat fitrah adalah adanya ijab qabul antara pemberi dan penerima. Artikel ini akan membahas tuntas tentang ijab qabul zakat fitrah, mulai dari pengertian, rukun, syarat, cara pelaksanaan, hingga hal-hal yang membatalkannya.

Ijab qabul dalam zakat fitrah merupakan proses pernyataan penyerahan zakat dari pemberi (muzakki) kepada penerima (mustahik). Proses ini menjadi tanda sahnya penunaian zakat fitrah dan memastikan bahwa zakat tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya.

Pengertian Ijab Qabul Zakat Fitrah

Ijab qabul zakat fitrah

Ijab qabul zakat fitrah merupakan proses penyerahan dan penerimaan zakat fitrah yang dilakukan antara pemberi (muzakki) dan penerima (amil zakat). Ijab adalah pernyataan dari muzakki untuk menyerahkan zakat fitrahnya, sedangkan qabul adalah pernyataan dari amil zakat untuk menerima zakat fitrah tersebut.

Contoh kalimat ijab:

 • “Saya bermaksud menunaikan zakat fitrah saya sebanyak satu shak beras untuk diri saya dan keluarga.”

Contoh kalimat qabul:

 • “Saya terima zakat fitrah Anda.”

Perbedaan antara ijab dan qabul dalam zakat fitrah adalah bahwa ijab merupakan pernyataan penyerahan zakat, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan zakat.

Rukun dan Syarat Ijab Qabul Zakat Fitrah

Ijab qabul zakat fitrah

Ijab qabul dalam zakat fitrah merupakan proses penyerahan dan penerimaan zakat yang dilakukan oleh muzakki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat). Proses ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul zakat fitrah sah.

Rukun Ijab Qabul Zakat Fitrah

 • Muzakki
 • Mustahiq
 • Zakat (makanan pokok)
 • Ijab (serah terima zakat)
 • Qabul (penerimaan zakat)

Syarat Ijab Qabul Zakat Fitrah

 • Muzakki berakal sehat dan baligh.
 • Mustahiq memenuhi syarat sebagai penerima zakat.
 • Zakat berupa makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut.
 • Jumlah zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 • Ijab dan qabul diucapkan dengan jelas dan tidak ada paksaan.
 • Ijab dan qabul dilakukan pada waktu yang sama dan di tempat yang sama.

Contoh Pemenuhan dan Ketidakpemenuhan Rukun dan Syarat

Pemenuhan:

 • Muzakki menyerahkan zakat fitrah berupa beras kepada mustahiq.
 • Mustahiq menerima zakat fitrah dan mengucapkan terima kasih.
 • Zakat fitrah diberikan pada waktu dan tempat yang sama.

Ketidakpemenuhan:

 • Muzakki memberikan zakat fitrah berupa uang.
 • Mustahiq tidak memenuhi syarat sebagai penerima zakat, misalnya orang kaya.
 • Ijab dan qabul diucapkan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Cara Melaksanakan Ijab Qabul Zakat Fitrah

Ijab qabul zakat fitrah

Menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membersihkan harta dan menyucikan diri menjelang Idul Fitri. Prosesi penyaluran zakat fitrah melibatkan ijab qabul, yaitu proses penyerahan dan penerimaan zakat.

Langkah-Langkah Ijab Qabul Zakat Fitrah

 • Pemberi zakat (muzakki)menyatakan kehendaknya untuk menyerahkan zakat fitrah kepada penerima zakat (mustahik).
 • Pernyataan muzakki dapat disampaikan secara langsung atau melalui perantara.
 • Contoh ijab qabul zakat fitrah:

Muzakki: “Saya berniat menunaikan zakat fitrah saya sejumlah 1 sha’ beras kepada Anda.”

Mustahik: “Saya menerima zakat fitrah Anda.”

 • Proses ijab qabul zakat fitrah dapat dilakukan secara online maupun offline.
 • Untuk ijab qabul online, pastikan platform yang digunakan memiliki fitur verifikasi yang aman.

Praktik Ijab Qabul Zakat Fitrah

Praktik ijab qabul zakat fitrah dapat bervariasi tergantung pada daerah dan adat istiadat. Di beberapa daerah, ijab qabul dilakukan secara massal di masjid atau tempat pengumpulan zakat.

Dalam praktiknya, ijab qabul zakat fitrah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

 • Muzakki menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada mustahik.
 • Muzakki menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik.
 • Muzakki mentransfer zakat fitrah melalui bank atau platform online.

Terlepas dari cara yang digunakan, pastikan proses ijab qabul zakat fitrah dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Hukum dan Hikmah Ijab Qabul Zakat Fitrah

Ijab qabul zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan mengenai ijab qabul atau serah terima zakat fitrah. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum dan hikmah dari ijab qabul zakat fitrah:

Hukum Ijab Qabul Zakat Fitrah

Dalam pandangan Islam, ijab qabul zakat fitrah hukumnya sunnah atau dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, “Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, maka itu hanya dianggap sedekah biasa.'”

(HR. Abu Daud)

Hikmah Ijab Qabul Zakat Fitrah

 • Memastikan penyaluran zakat fitrah tepat waktu kepada yang berhak.
 • Memudahkan pendistribusian zakat fitrah, karena adanya serah terima yang jelas.
 • Mempererat tali silaturahmi antara pemberi zakat dan penerima zakat.
 • Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial bagi pemberi zakat.

Hal-Hal yang Membatalkan Ijab Qabul Zakat Fitrah

Ijab qabul zakat fitrah

Ijab qabul zakat fitrah adalah proses pengucapan dan penerimaan pernyataan penyerahan dan penerimaan zakat fitrah. Sama seperti akad lainnya, ijab qabul zakat fitrah juga dapat dibatalkan. Berikut beberapa hal yang dapat membatalkan ijab qabul zakat fitrah:

Syarat Penerima Zakat Tidak Terpenuhi

 • Penerima zakat tidak memenuhi syarat sebagai mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat.
 • Penerima zakat sudah menerima zakat fitrah dari orang lain yang mencukupi.

Syarat Pemberi Zakat Tidak Terpenuhi

 • Pemberi zakat tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, misalnya karena belum baligh atau tidak mampu.
 • Pemberi zakat mengeluarkan zakat fitrah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya berupa uang atau barang yang tidak dibolehkan.

Lain-Lain

 • Terjadi penarikan kembali ijab atau qabul oleh salah satu pihak.
 • Salah satu pihak meninggal dunia sebelum ijab qabul selesai.

Simpulan Akhir

Ijab qabul zakat fitrah

Dengan memahami ijab qabul zakat fitrah dengan baik, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan sempurna. Ijab qabul menjadi salah satu unsur penting dalam zakat fitrah yang tidak boleh diabaikan. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tata cara beribadah di bulan Ramadan.

Leave a Comment