Syarat dan Rukun Zakat: Panduan Menunaikan Ibadah Wajib

Syarat dan rukun zakat menjadi pedoman penting bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah wajib ini dengan benar. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi agar penunaiannya sah dan bernilai ibadah.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang syarat dan rukun zakat, mulai dari pengertian dan ketentuan umum hingga pembahasan detail tentang setiap rukun. Dengan memahami hal ini, kita dapat memastikan zakat yang kita tunaikan sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat yang optimal bagi diri kita dan masyarakat.

Pengertian dan Ketentuan Umum Zakat

Syarat dan rukun zakat

Zakat, sebuah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kata “zakat” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “suci” atau “tumbuh”. Dalam konteks ibadah, zakat diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ketentuan umum zakat meliputi kewajiban, nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan), dan haul (batas waktu kepemilikan harta). Zakat wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi nisab dan haul. Jenis-jenis zakat yang wajib ditunaikan antara lain zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi.

Jenis-Jenis Zakat Wajib, Syarat dan rukun zakat

 • Zakat Fitrah: Zakat yang wajib ditunaikan setiap individu Muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok yang setara dengan 2,5 kg.
 • Zakat Mal: Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki selama satu tahun dan telah mencapai nisab tertentu, seperti emas, perak, dan hewan ternak.
 • Zakat Profesi: Zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti gaji, honorarium, dan laba usaha.

Syarat Wajib Zakat

Syarat dan rukun zakat

Untuk dapat dikenakan kewajiban zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini meliputi:

Syarat Kepemilikan

Harta yang wajib dizakatkan harus memenuhi syarat kepemilikan, yaitu:

 • Dimiliki secara penuh dan sah.
 • Harta tersebut tidak memiliki utang.
 • Harta tersebut sudah mencapai nisab (batas minimal yang ditentukan).

Syarat Waktu

Kewajiban zakat juga ditentukan oleh syarat waktu, yaitu:

 • Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan.
 • Zakat maal wajib dikeluarkan setiap tahun setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).

Syarat Kebebasan

Selain syarat kepemilikan dan waktu, terdapat juga syarat kebebasan yang harus dipenuhi, yaitu:

 • Harta tersebut bukan merupakan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.
 • Harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang haram.

Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat

Rukun zakat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar zakat sah dan diterima. Terdapat lima rukun zakat yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap Muslim yang hendak menunaikan ibadah zakat.

Muzakki

Muzakki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat menjadi muzakki adalah:

 • Muslim
 • Baligh
 • Berakal sehat
 • Merdeka
 • Memiliki harta yang mencapai nisab

Mustahik

Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat. Syarat menjadi mustahik adalah:

 • Fakir
 • Miskin
 • Amil
 • Muallaf
 • Riqab
 • Gharimin
 • Fisabilillah
 • Ibnu Sabil

Harta

Harta yang dizakatkan harus memenuhi syarat, yaitu:

 • Harta yang dimiliki secara penuh
 • Harta yang telah mencapai nisab
 • Harta yang berkembang atau produktif
 • Harta yang halal

Niat

Niat merupakan syarat sah zakat. Niat harus ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penyerahan

Penyerahan zakat kepada mustahik merupakan rukun terakhir zakat. Zakat dapat diserahkan langsung kepada mustahik atau melalui amil zakat.

Penyaluran Zakat

Syarat dan rukun zakat

Menyalurkan zakat merupakan bagian penting dalam menjalankan ibadah ini. Ada lembaga-lembaga resmi yang berwenang menyalurkan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam antara lain:

 • Disalurkan kepada delapan golongan yang berhak (mustahik).
 • Tidak diperbolehkan menyalurkan zakat kepada diri sendiri atau keluarga inti.
 • Disalurkan dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
 • Diutamakan disalurkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan di sekitar.

Lembaga Penyalur Zakat

Ada berbagai lembaga resmi yang berwenang menyalurkan zakat, di antaranya:

 • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 • Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
 • Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
 • Dompet Dhuafa
 • Rumah Zakat

Contoh Penyaluran Zakat Efektif

Penyaluran zakat yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

 • Pemberian bantuan langsung kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan.
 • Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menciptakan lapangan kerja.
 • Pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
 • Pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana air bersih dan rumah layak huni.
 • Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Syarat dan rukun zakat

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi individu maupun masyarakat. Penunaian zakat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan sosial, serta berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Hikmah Zakat bagi Individu

 • Membersihkan Diri dan Harta:Zakat menyucikan jiwa dan harta dari sifat kikir dan tamak.
 • Meningkatkan Ketakwaan:Membayar zakat menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah SWT.
 • Menumbuhkan Empati:Zakat menumbuhkan kepedulian dan rasa empati terhadap sesama yang membutuhkan.

Hikmah Zakat bagi Masyarakat

 • Mengurangi Kesenjangan Sosial:Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak.
 • Meningkatkan Perekonomian:Zakat dapat menjadi sumber pendanaan bagi program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.
 • Menciptakan Stabilitas Sosial:Zakat berkontribusi pada stabilitas sosial dengan mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan.

Dampak Ekonomi Zakat

Penunaian zakat memiliki dampak positif pada perekonomian dengan:

 • Meningkatkan Konsumsi:Zakat meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
 • Mendorong Investasi:Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 • Menciptakan Lapangan Kerja:Zakat dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

Dampak Sosial Zakat

Selain dampak ekonomi, zakat juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti:

 • Mengurangi Kemiskinan:Zakat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan.
 • Meningkatkan Kesehatan:Zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik.
 • Meningkatkan Pendidikan:Zakat dapat digunakan untuk membangun sekolah dan menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Peran Zakat dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Zakat memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan:

 • Memastikan Distribusi Kekayaan yang Adil:Zakat memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan.
 • Mencegah Penimbunan Harta:Zakat mencegah penimbunan harta yang berlebihan dan mendorong penggunaan kekayaan untuk tujuan sosial.
 • Membangun Masyarakat yang Lebih Harmonis:Zakat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan rasa kebersamaan.

Terakhir: Syarat Dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat

Menunaikan zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang membawa banyak hikmah dan manfaat. Dengan memahami syarat dan rukun zakat, kita dapat menunaikan ibadah ini dengan sempurna, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi diri kita, masyarakat, dan bangsa.

Leave a Comment

Syarat dan Rukun Zakat: Panduan Menunaikan Ibadah Wajib

Syarat dan rukun zakat menjadi pedoman penting bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah wajib ini dengan benar. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi agar penunaiannya sah dan bernilai ibadah.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang syarat dan rukun zakat, mulai dari pengertian dan ketentuan umum hingga pembahasan detail tentang setiap rukun. Dengan memahami hal ini, kita dapat memastikan zakat yang kita tunaikan sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat yang optimal bagi diri kita dan masyarakat.

Pengertian dan Ketentuan Umum Zakat

Pillars zakat islam quran

Zakat, sebuah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kata “zakat” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “suci” atau “tumbuh”. Dalam konteks ibadah, zakat diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ketentuan umum zakat meliputi kewajiban, nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan), dan haul (batas waktu kepemilikan harta). Zakat wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi nisab dan haul. Jenis-jenis zakat yang wajib ditunaikan antara lain zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi.

Jenis-Jenis Zakat Wajib

 • Zakat Fitrah: Zakat yang wajib ditunaikan setiap individu Muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok yang setara dengan 2,5 kg.
 • Zakat Mal: Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki selama satu tahun dan telah mencapai nisab tertentu, seperti emas, perak, dan hewan ternak.
 • Zakat Profesi: Zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti gaji, honorarium, dan laba usaha.

Syarat Wajib Zakat

Syarat dan rukun zakat

Untuk dapat dikenakan kewajiban zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini meliputi:

Syarat Kepemilikan

Harta yang wajib dizakatkan harus memenuhi syarat kepemilikan, yaitu:

 • Dimiliki secara penuh dan sah.
 • Harta tersebut tidak memiliki utang.
 • Harta tersebut sudah mencapai nisab (batas minimal yang ditentukan).

Syarat Waktu

Kewajiban zakat juga ditentukan oleh syarat waktu, yaitu:

 • Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan.
 • Zakat maal wajib dikeluarkan setiap tahun setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).

Syarat Kebebasan

Selain syarat kepemilikan dan waktu, terdapat juga syarat kebebasan yang harus dipenuhi, yaitu:

 • Harta tersebut bukan merupakan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan.
 • Harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang haram.

Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat

Rukun zakat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar zakat sah dan diterima. Terdapat lima rukun zakat yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap Muslim yang hendak menunaikan ibadah zakat.

Muzakki

Muzakki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat menjadi muzakki adalah:

 • Muslim
 • Baligh
 • Berakal sehat
 • Merdeka
 • Memiliki harta yang mencapai nisab

Mustahik

Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat. Syarat menjadi mustahik adalah:

 • Fakir
 • Miskin
 • Amil
 • Muallaf
 • Riqab
 • Gharimin
 • Fisabilillah
 • Ibnu Sabil

Harta

Harta yang dizakatkan harus memenuhi syarat, yaitu:

 • Harta yang dimiliki secara penuh
 • Harta yang telah mencapai nisab
 • Harta yang berkembang atau produktif
 • Harta yang halal

Niat

Niat merupakan syarat sah zakat. Niat harus ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penyerahan

Penyerahan zakat kepada mustahik merupakan rukun terakhir zakat. Zakat dapat diserahkan langsung kepada mustahik atau melalui amil zakat.

Penyaluran Zakat

Syarat dan rukun zakat

Menyalurkan zakat merupakan bagian penting dalam menjalankan ibadah ini. Ada lembaga-lembaga resmi yang berwenang menyalurkan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam antara lain:

 • Disalurkan kepada delapan golongan yang berhak (mustahik).
 • Tidak diperbolehkan menyalurkan zakat kepada diri sendiri atau keluarga inti.
 • Disalurkan dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
 • Diutamakan disalurkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan di sekitar.

Lembaga Penyalur Zakat

Ada berbagai lembaga resmi yang berwenang menyalurkan zakat, di antaranya:

 • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 • Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
 • Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
 • Dompet Dhuafa
 • Rumah Zakat

Contoh Penyaluran Zakat Efektif

Penyaluran zakat yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

 • Pemberian bantuan langsung kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan.
 • Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menciptakan lapangan kerja.
 • Pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
 • Pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana air bersih dan rumah layak huni.
 • Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Hikmah dan Manfaat Zakat: Syarat Dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi individu maupun masyarakat. Penunaian zakat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan sosial, serta berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Hikmah Zakat bagi Individu

 • Membersihkan Diri dan Harta:Zakat menyucikan jiwa dan harta dari sifat kikir dan tamak.
 • Meningkatkan Ketakwaan:Membayar zakat menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah SWT.
 • Menumbuhkan Empati:Zakat menumbuhkan kepedulian dan rasa empati terhadap sesama yang membutuhkan.

Hikmah Zakat bagi Masyarakat

 • Mengurangi Kesenjangan Sosial:Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak.
 • Meningkatkan Perekonomian:Zakat dapat menjadi sumber pendanaan bagi program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.
 • Menciptakan Stabilitas Sosial:Zakat berkontribusi pada stabilitas sosial dengan mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan.

Dampak Ekonomi Zakat, Syarat dan rukun zakat

Penunaian zakat memiliki dampak positif pada perekonomian dengan:

 • Meningkatkan Konsumsi:Zakat meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
 • Mendorong Investasi:Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 • Menciptakan Lapangan Kerja:Zakat dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

Dampak Sosial Zakat

Selain dampak ekonomi, zakat juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti:

 • Mengurangi Kemiskinan:Zakat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan.
 • Meningkatkan Kesehatan:Zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik.
 • Meningkatkan Pendidikan:Zakat dapat digunakan untuk membangun sekolah dan menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Peran Zakat dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Zakat memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan:

 • Memastikan Distribusi Kekayaan yang Adil:Zakat memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan.
 • Mencegah Penimbunan Harta:Zakat mencegah penimbunan harta yang berlebihan dan mendorong penggunaan kekayaan untuk tujuan sosial.
 • Membangun Masyarakat yang Lebih Harmonis:Zakat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan rasa kebersamaan.

Terakhir

Syarat dan rukun zakat

Menunaikan zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang membawa banyak hikmah dan manfaat. Dengan memahami syarat dan rukun zakat, kita dapat menunaikan ibadah ini dengan sempurna, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi diri kita, masyarakat, dan bangsa.

Leave a Comment