Zakat Fitrah Rumaysho: Wajib Ditunaikan, Jiwa dan Harta Tersucikan

Di penghujung bulan suci Ramadan, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah rumaysho. Zakat ini merupakan bentuk ibadah yang tak hanya menyucikan harta, tapi juga jiwa.

Zakat fitrah rumaysho memiliki makna yang mendalam, sekaligus menjadi wujud kepedulian terhadap sesama. Mari kita bahas lebih lanjut tentang zakat ini, mulai dari pengertian, waktu penunaian, hingga hikmah di baliknya.

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah rumaysho

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan sejumlah tertentu bahan makanan pokok kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat ini diwajibkan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, muslim yang merdeka, dan mampu secara finansial.

Bahan makanan pokok yang digunakan untuk menghitung zakat fitrah adalah makanan yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat, seperti beras, gandum, kurma, atau jagung. Jumlah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha’ atau sekitar 2,5 kilogram bahan makanan pokok tersebut.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

 • Beragama Islam
 • Merdeka (bukan budak)
 • Hidup pada malam dan siang hari Idul Fitri
 • Mampu (memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok)

Waktu dan Cara Menunaikan Zakat Fitrah

Zakat waktu fitrah membayar

Zakat fitrah adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Yuk, cari tahu waktu yang tepat dan cara menunaikan zakat fitrah yang benar agar ibadah kita diterima Allah SWT.

Waktu Menunaikan Zakat Fitrah, Zakat fitrah rumaysho

Waktu menunaikan zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir Ramadan (malam Idul Fitri) hingga sebelum salat Idul Fitri.

Cara Menunaikan Zakat Fitrah

 1. Menghitung Nisab

  Nisab zakat fitrah adalah 3 sha’ atau setara dengan 2,5 kg beras atau bahan pokok lainnya yang menjadi makanan pokok di daerah tempat tinggal.

 2. Menentukan Jumlah Zakat

  Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sha’ atau setara dengan 3,5 liter beras atau bahan pokok lainnya.

 3. Menyerahkan Zakat Fitrah

  Zakat fitrah dapat diserahkan kepada amil zakat, lembaga amil zakat, atau langsung kepada fakir miskin yang berhak.

Badan yang Berwenang Menerima Zakat Fitrah

Beberapa badan yang berwenang menerima zakat fitrah antara lain:

 • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 • Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar di Kementerian Agama
 • Panitia zakat di masjid atau musala

Perhitungan Zakat Fitrah

Zakat fitrah rumaysho

Menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Perhitungan zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok yang dikonsumsi.

Untuk mengetahui besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, berikut penjelasannya:

Makanan Pokok

 • Beras: 2,5 kg atau 3,5 liter
 • Gandum: 2,5 kg
 • Jagung: 2,5 kg
 • Kurma: 3 kg
 • Kismis: 2,5 kg

Perhitungan Zakat Fitrah untuk Keluarga

Perhitungan zakat fitrah untuk keluarga dengan jumlah anggota berbeda adalah sebagai berikut:

 1. 1 orang: 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok
 2. 2 orang: 5 kg atau 7 liter makanan pokok
 3. 3 orang: 7,5 kg atau 10,5 liter makanan pokok
 4. Dan seterusnya

Golongan Penerima Zakat Fitrah: Zakat Fitrah Rumaysho

Zakat fitrah rumaysho

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu, dan harus disalurkan kepada mereka yang berhak. Penerima zakat fitrah terbagi ke dalam beberapa golongan, dengan syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi.

Syarat Penerima Zakat Fitrah

 • Muslim
 • Fakir: Orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 • Miskin: Orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 • Amil: Orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
 • Mualaf: Orang yang baru masuk Islam.
 • Riqab: Budak atau orang yang terlilit utang.
 • Gharim: Orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya.
 • Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah.
 • Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Etika Mendistribusikan Zakat Fitrah

Dalam mendistribusikan zakat fitrah, terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan, antara lain:

 • Memastikan penerima zakat benar-benar berhak.
 • Mendistribusikan zakat dengan adil dan merata.
 • Menghindari pemborosan dan penggunaan zakat untuk kepentingan pribadi.
 • Menjaga kerahasiaan penerima zakat.

Hikmah Menunaikan Zakat Fitrah

Zakat fitrah rumaysho

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib yang membawa banyak hikmah dan manfaat bagi jiwa dan harta. Menunaikan zakat fitrah tidak hanya membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, tetapi juga memurnikan harta dan membawa keberkahan.

Pemurnian Jiwa dan Harta

Salah satu hikmah utama zakat fitrah adalah memurnikan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Dengan berzakat, kita melatih diri untuk melepaskan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hal ini dapat melunakkan hati kita dan menumbuhkan sifat dermawan.

Selain itu, zakat fitrah juga memurnikan harta yang kita miliki. Harta yang dizakatkan menjadi bersih dan suci, sehingga dapat membawa keberkahan dan kemuliaan bagi kita.

Contoh Kisah

Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Suatu ketika, Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata,

“Ya Rasulullah, aku telah mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh keluargaku.”

Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata,

“Semoga Allah menerima zakatmu dan memurnikan jiwamu serta hartamu.”

Kisah ini menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita membersihkan jiwa kita dari dosa dan memurnikan harta kita, sehingga membawa keberkahan dan kemuliaan bagi kita.

Kesimpulan Akhir

Zakat fitrah rumaysho

Menunaikan zakat fitrah rumaysho tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tapi juga bagi pemberi. Dengan berbagi sebagian harta, kita telah membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang dermawan dan ikhlas dalam beribadah.

Leave a Comment